Spraakproblemen

Sommige kinderen spreken minder duidelijk dan andere kinderen. Verschillen tussen kinderen zijn in de eerste jaren heel normaal. Toch zijn er kinderen die opvallend minder goed te verstaan zijn dan hun leeftijdgenootjes. Mogelijk is de ontwikkeling van de spraak vertraagd of ontwikkelt de spraak zich afwijkend. Voor alle kinderen geldt dat een voldoende gehoor een belangrijke voorwaarde is voor een goede spraak- (en taal)ontwikkeling.

Slechte verstaanbaarheid

De ernst of de vorm van spraakproblemen kan erg verschillen. Soms kan een kind een enkele klank niet goed vormen. Vaker hebben kinderen moeite met een groot aantal klanken waardoor ze niet goed te verstaan zijn. Ook zijn sommige kinderen minder goed te verstaan doordat ze onduidelijk spreken, bijvoorbeeld als ze nasaal of binnensmonds spreken.

Wanneer kinderen onverstaanbaar spreken, hebben ze vaak een probleem met de klankontwikkeling (fonologie) in de taal. Fonologie gaat over klanken en volgordes van klanken in woorden.

Kinderen die problemen hebben met de fonologie, kunnen meestal wel motorisch de klanken uitspreken, maar kunnen ze toch niet goed in een woord gebruiken. Zo zijn er verschillende vereenvoudigingsprocessen mogelijk. Een kind kan bijvoorbeeld ’tip’ zeggen als hij ‘kip’ bedoelt, of ‘sis’ als hij ‘vis’ bedoelt.

Daarnaast kunnen kinderen klanken of stukjes van woorden weglaten. Het kind zegt bijvoorbeeld ’toel’ in plaats van ‘stoel’ of ‘pot’ in plaats van ‘kapot’. Vaak hoort een kind wel de uitspraakfout als iemand anders die maakt, maar denkt hij dat hij het zelf wel goed zegt.

Fonetische problemen zijn spraakproblemen waarbij het kind klanken niet goed uitspreekt of vervormt.

Kinderen met deze stoornis hebben moeite met het plannen en organiseren van de bewegingen die nodig zijn voor een goede spraak. Soms zegt een kind het woord wel goed en soms niet. Of spreekt het kind eenzelfde woord steeds anders uit. Het is een ernstig en hardnekkig probleem.
Dysartrie is een ernstig probleem met de spraak (en eventueel stemgeving) door een beschadiging in de hersenen of zenuwen. Hierdoor kan het kind de spieren die nodig zijn voor het spreken (ademhaling, stem en articulatie) niet goed aansturen.

Behandeling van spraakproblemen

De Logopediepraktijk voor Kinderen helpt kinderen met spraakproblemen.
Via een articulatieonderzoek en het beluisteren van de spontane spraak worden de ernst en de aard van de spraakproblematiek vastgesteld.

De behandeling is afhankelijk van de soort stoornis, de leeftijd van het kind en wat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Bij bepaalde spraakproblemen werken we vooral spraak-motorisch.

Daarnaast werken we in onze praktijk volgens methodes zoals Hodson&Paden, Metaphon, PROMPT of een combinatie hiervan.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op.